Objednajte sa

Spracovanie osobných údajov

Informácie a zásady spracovania osobných údajov obchodnou spoločnosťou Yoga Room s.r.o., IČO: 54 545 129, so sídlom Radvanská 1, 811 01 Bratislava, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 160275/B,

ktorá je prevádzkovateľom zariadenia Yoga Room s.r.o.

Vážení klienti,
naša obchodná spoločnosť Yoga Room s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom zariadenia Yoga Room s.r.o, si Vás a Vaše súkromie váži, rešpektuje a v súlade s prijatou právnou úpravou, ktorá reguluje ochranu osobných údajov

(predovšetkým sa jedná o (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES)

Vás informujeme, že si plníme svoje povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov, informácie, s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete zaobchádzame citlivo, všetky zmeny, odporúčania a trendy pozorne sledujeme a premietame ich do zásad spracovania osobných údajov, ktorými sa naša spoločnosť riadi.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje je spoločnosť Yoga Room s.r.o., IČO: 54 545 129, so sídlom Radvanská 1, 811 01 Bratislava, pokiaľ ďalej v texte nie je uvedené nie čo iné.

Kontaktná osoba:

Kontaktná osoba je: Olena Danilova – konateľ spoločnosti. V prípade otázok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je pre Vás dostupná emailová adresa: info@yogaroom.sk, alebo na adrese sídla spoločnosti formou listovej korešpondencie.

Dotknutá osoba:

Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom Yoga Room s.r.o, alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa: www.yogaroom.sk.

Kategória osobných údajov, ktoré spracovávame a účel spracovania

Činnosť našej spoločnosti a prevádzky, nami kvalitné poskytovanie služieb pre Vás, našich klientov, si vyžaduje spracovanie niektorých Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne v rozsahu nevyhnutnom a obmedzenom účelom, na ktorý sa spracúvajú. Vaše osobné údaje spracúvame tiež po nevyhnutnú dobu, ktorá vyplýva predovšetkým z obsahu našich vzťahov.

Tiež považujeme za potrebné uviesť, že zákonným spôsobom spracovania Vašich osobných údajov je Váš slobodný, nepodmienený a aktívne prejavený súhlas, ktorým je jednoznačný, konkrétny, slobodný a vážny prejav Vašej vôle so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov (napríklad vyhlásenie, alebo potvrdenie).

Účel – poskytovanie služieb našej prevádzky

Za účelom kvalitného poskytovania našich služieb a vytvorenia objednávok, využívania Vami rezervačného systému. Okruh osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje o štátnom občianstve, bankové spojenie, údaje z občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, emailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne na požiadanie sprístupňujete (v závislosti od druhu poskytovanej služby).

Účel – vedenie predpísanej evidencie a plnenie zákonných povinností

Okruh osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä právny predpis, a to:

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Doba spracúvania osobných údajov: 10 rokov od vystavenia daňového dokladu. Našimi sprostredkovateľmi pri spracúvaní týchto osobných údajov, v súvislosti s týmto účelom je účtovná kancelária (ktorej identitu vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti Vašich osobných údajov nezverejňujeme).

Účel – Marketing a cookies

Za účelom poskytovania úplných informácii o našich produktoch a službách, Vám môžeme zasielať ponuky, reklamy a iné informácie, ktoré majú, alebo môžu mať povahu reklamy na naše produkty alebo služby. Uvedenú činnosť však realizujeme výlučne len na základe Vášho slobodného a vážneho súhlasu. Takýto Vami daný súhlas, môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej adresy: info@yogaroom.sk.

Na našich webových stránkach používame súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o Vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači. To znamená, že súbory cookies môžete obmedziť, alebo celkom ich využitie zakázať, čo však môže mať vplyv na fungovanie webovej stránky.

„Cookies“ môže mať povahu

  • potrebných súborov pre riadne fungovanie webových stránok,
  • štatistických súborov, ktoré pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík
  • marketingových súborov, ktoré sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Predovšetkým, čo sa účelu a rozsahu týka.

Máte právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu:

Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.

Právo na výmaz:

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.

Právo na obmedzenie spracovania:

V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Poskytneme Vám všetky o Vás spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo/počítačovo čitateľnom formáte.

Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak údaje nie sú správne, alebo ak sú spracúvané nezákonným spôsobom. Ďalšie spracúvanie je prípustné len v prípade, ak existuje oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov:

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov? Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

V prípade prenosu do inej krajiny je takýto prenos podmienený Vašim výslovným súhlasom.