Objednajte sa

Všeobecné informácie

1. Všeobecné informácie
Yoga Room s.r.o, so sídlom na adrese Radvanska 7603/1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,IČO:5454129,DIČ2121715200 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 160275/B (ďalej len ” poskytovateľ služieb” alebo ” Centrum Yoga Room” ) je poskytovateľom služieb v oblasti jogy, tanečného vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre študentov verejnosť

2. Prihlásenie sa do kurzu
Zákazník sa prihlási na kurz vyplnením prihlášky na stránke alebo telefonicky. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu štúdia je nutná rezervacia miesta v našom rozvrhu. Prihlásenie sa do kurzu je záväzné. Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu ktorý od nás obdržíte, emailom info@yogaroom.sk alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu.

3. Platba za kurz
Ak sa zákazník rozhodne navštevovať kurz jogy, tanečné, alebo pohybové kurzy, je povinný uhradiť danú cenu permanentky 8 lekcii alebo 12 lekcii pred jeho začatím alebo jednorazovy vstup. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet poskytovateľa alebo úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii Centra Yoga Room. Úhrada bankovým prevodom tiez je možná v prípade objednávky kurzu formou darčekovej poukážky. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené v podstránke cenník – https://www.yogaroom.sk/cennik/. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako by sa dalo predpokladať majú prednosť tí, ktorí zaplatili za kurz skôr. Permanentky a jednorázové vstupy je možné použiť na všetky lekcie v našom centre. Na súkromné hodiny sa viete prihlásiť prostredníctvom emailu alebo telefonicky. 12 hodín pred začiatkom lekcie sa môžete odhlásiť bez toho, aby Vám hodina prepadla.Peniaze za neskoré odhlásenie nevraciame.

4.Realizácia platby
Platba za kurz prebieha úhradou ceny permanentky pred samotným začatím kurzu v hotovosti lebo platobnou kartou na mieste konania kurzu: recepcii Centra Yoga Room. Úhrada je možná aj bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa SK4475000000004030503096 ČSOB Banka – do poznámky: permanentka 8 lekcii( lebo 12 lekcii) a Vaše meno. V tomto prípade Vás prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@yogaroom.sk

Miesta konania kurzov sú zverejnené na internetovej stránke poskytovateľa www.yogaroom.sk V prípade objednania darčekovej poukážky je úhrada možná aj bankovým prevodom.

5. Zakúpenie permanentky
Zakúpené permanentky na 60 min. alebo otvorené hodiny (OH) majú platnosť 1 mesiac odo dňa zakúpenia.

6. Storno kurzu
Stornovať kurz je možné najneskôr do 15 minút od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník osobne nastúpil. V tomto prípade sa storno kurzu neúčtuje a poplatok je vrátený v plnej výške. Vrátenie celkovej alebo alikvotnej časti platby zákazníkovi po 15 minútach od ukončenia prvej lekcie, na ktorú zákazník nastúpil nie je možné.

V prípade, že zákazník nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na:

– presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia,

– prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu

V prípade zakúpenia darčekovej poukážky, storno darčekovej poukážky je možné do 30 dní odo dňa uhradenia platby za darčekovú poukážku. Momentom uplatnenia si darčekovej poukážky prostredníctvom online prihlášky na kurz, storno poukážky už nie je možné. Storno darčekovej poukážky získanej výhrou nie je možné.

Momentom uplatnenia si Covid voucheru prostredníctvom online prihlášky na kurz, storno voucheru respektíve kurzu už nie je možné.

7. Zmena a zrušenie kurzu zo strany poskytovateľa
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:

– zmena sály,

– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch,

– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,

– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách,

– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách

V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet zákazníkov v skupine v kurze. Maximálny počet zákazníkov je 7 osôb – malá sála / 8 osôb – veľká sala. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom zákazníkov nižším ako 2 a ponúknuť zákazníkovi možnosť navštevovať niektorý iný kurz.

V prípade úplného zrušenia kurzu pri neočakávaných situáciách zo strany poskytovateľa vzniká zákazníkovi, ktorý za daný kurz zaplatil nárok na kompenzáciu formou zľavovéj ceny na nový kurz. Výška zľavy sa určuje alikvotne podľa počtu absolvovaných lekcií z kurzu v porovnaní s celkovým počtom lekcií daného kurzu.

Príklad: Kurz obsahuje osem lekcií, z dôvodu neočakávanej situácie sa kurz zrušil po štvrtej lekcii, do konca kurzu ostávajú ešte štyri lekcie, zákazník, ktorý zaplatil za celých osem lekcií má teda nárok na zľavovu cenu v celkovej hodnote zľavy 50% z ceny nového kurzu.

Zľavový kurz si môže zákazník uplatniť do dátumu platnosti uvedenom na https://yogaroom.sk/akcie/

8. Sviatky a dni pracovného pokoja
V prípade sviatkov bude dohodnutý náhradný termín vynechanej športovej hodiny. Informácie ohľadom náhradných termínov vynechanej hodiny dostanú zákazníci vopred prostredníctvom emailu, sociálnych sietí alebo telefonicky.

9. Dotazy
Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu info@yogaroom.sk alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke poskytovateľa www.yogaroom.sk. Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

10. Ochrana osobných údajov
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Yoga Room s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke www.yogaroom.sk/ochrana-osobnych-udajov . Obchodné podmienky sú platné od 26.04.2022

11. Covid 19 – hygienické opatrenia pri organizovaní kurzov
Účastník berie na vedomie, že všetky kurzy organizované organizátorom teda Centrum Yoga Room sa riadia aktuálne platnými nariadeniami nariadenými ÚVZ SR, ktoré boli schválené vládou SR – teda aktuálnym Covid automatom platným pre organizovanie vzdelávacích kurzov. Pri obmedzení vstupu účastníka na kurz na základe zmeny Covid automatu v priebehu kurzu, na ktorý účastník nastúpil, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť a nie je povinný kompenzovať žiadnym spôsobom neodchodené hodiny účastníka. Účastník odoslaním prihlášky súhlasí so stanovenými pravidlami organizátora, za ktorých organizuje svoje kurzy.